adresa kanceláře AK Slezák a partneři Ulrichovo nám. 737/3 Hradec Králové 500 02 +420 495 523 154 +420 495 538 305 info@akslezak.cz Bankovní spojení:(přísudky, exekuce,náklady řízení, atd.) č. 2113100533/2700 vedený u UniCredit Bank

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek lze předcházet už v době sepisování smlouvy. Tehdy je možné do smlouvy zapracovat tzv. zajišťovací instituty jako zadržovací právo, zástavní právo, zajišťovací směnku, smluvní pokutu, ručení, notářský zápis, exekutorský zápis nebo rozhodčí doložku.

V případě, že dlužník nedodrží své povinnosti vyplývající ze smlouvy, z pohledávky vzniká pohledávka po splatnosti, případně nedobytná pohledávka. Pak může věřitel ve stanovené době uplatnit svoje právo u soudu. Pokud věřitel právo nevyužije, může dlužník vznést námitku promlčení pohledávky. Je tedy třeba vymáhat svoji pohledávku včas. Statistiky jednoznačně potvrzují, že čím dříve začnete pohledávku vymáhat, tím větší šanci máte na její reálné vymožení.

Klientům zajišťujeme zejména tyto činnosti a služby:

  • příprava předžalobní výzvy k úhradě pohledávky
  • komunikace s dlužníky (uznání závazku, splátkový kalendář, dohoda o narovnání)
  • prověření majetku dlužníka a jeho souvisejících osobních a obchodních vztahů z dostupných zdrojů
  • příprava žaloby, návrh na vydání platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, evropského platebního rozkazu
  • zastupování v exekučním řízení a spolupráce s vybranými  exekutory
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení

Pomůžeme se správou i vymáháním pohledávek

O tuto agendu spojenou se správou pohledávek se vám můžeme postarat v advokátní kanceláři Slezák a partneři. Obstaráme zaslání upomínek vašim dlužníkům, podáme žalobní návrh, budeme vás zastupovat v soudním, exekučním i vykonávacím řízení. Chcete o problematice správy a vymáhání pohledávek zjistit více? Kontaktujte nás.